Beschermingsbewind aanvragen op Curaçao

Wat is een Beschermingsbewindvoerder?

De beschermingbewindvoerder behartigt de financiële belangen van de persoon die onder bewind staat. De beschermingbewindvoerder beslist, zo mogelijk in overleg met de betrokkene, over zijn goederen en vermogen. De rechter benoemt de beschermingbewindvoerder.

Het doel van de maatregel bewind is het beschermen van de financiële belangen van de betrokkene. En om misbruik van zijn situatie door anderen te voorkomen.

Onderbewindstelling | Beschermingsbewind voor meerderjarigen

Als iemand door zijn situatie niet goed voor zijn eigen financiën kan zorgen, kan bewind nodig zijn. Denk aan Alzheimer-patiënten, verslaafden, mensen met een verstandelijke beperking, psychiatrische patiënten of mensen met problematische schulden.

Wie onder bewind staat mag niet meer zelf beslissen over zijn goederen en vermogen. Maar hij blijft handelingsbekwaam. Hij mag bijvoorbeeld – zonder toestemming van de beschermingbewindvoerder of kantonrechter – wel zelf een testament maken, maar niet zijn huis verkopen.

De maatregel is vooral bedoeld ter bescherming van de financiële belangen van de betrokkene en om misbruik van diens situatie door anderen te voorkomen.

Wie kan de aanvraag doen?

Instelling van het bewind kan worden verzocht door de rechthebbende, zijn echtgenoot of andere levensgezel, zijn bloedverwanten in de rechte lijn en die in de zijlijn tot de vierde graad ingesloten, zijn voogd, zijn curator of zijn mentor, bedoeld in titel 20; zij kan ook worden gevorderd door het Openbaar Ministerie.

Hoe verloopt een procedure?

Een verzoekschrift voor onderbewindstelling wordt gedaan bij de rechter waar degene woont voor wie de beschermingsmaatregel wordt aangevraagd. Dit verzoekschrift dienst u in tweevoud in te dienen.

Het verzoekschrift bestaat uit:

  • Verzoekschrift voor onderbewindstelling Curaçao | in tweevoud
  • Bereidverklaring beschermingbewindvoerder Curaçao | niet ouder dan 3 maanden
  • Akkoordverklaring Curaçao
  • Medische verklaring | verklaring van de arts mag niet ouder dan 3 maanden zijn
  • Schuldenlijst
  • Uittreksel uit de Burgerlijke Stand van rechthebbende | uitgebreide versie waar alle belanghebbende op staat, niet ouder dan 3 maanden
  • Uittreksel uit de Burgerlijke Stand van de te benoemen Beschermingsbewindvoerder

Zitting

Het verzoekschrift wordt binnen enkele maanden op een zitting door de rechter behandeld. Op de zitting vraagt de rechter naar de mening van de familieleden over de gevraagde maatregel. Vindt de rechter dat er genoeg redenen zijn voor de maatregel beschermingsbewind dan besluit de rechter tot onderbewindstelling.

Beschikking

Na de zitting neemt de rechter een beslissing. Deze beslissing schrijft de rechter in de vorm van een beschikking. De beschikking wordt meestal twee weken na de zitting uitgesproken. Deze kan worden opgehaald bij de Frontoffice van het Hof.

Hoeveel kost de procedure?

Voor het indienen van een verzoekschrift voor onderbewindstelling betaalt u NAf 50,00 aan griffierechten.

Tevens dienst u NAf 20,00 aan plakzegels op uw verzoek te plakken. Deze plakzegels zijn zowel bij de Frontoffice Wilhelminaplein 4, Willemstad – Curaçao als bij de Ontvanger Curaçao aan de Regentesselaan te Curaçao verkrijgbaar.

Plakzegels: 1 of 2 pagina`s kost NAf 20,00, volgende pagina`s NAf 10,00 per pagina

Praktische informatie

Beschermingsbewind aanvragen op Curaçao

Selecteer een geldig formulier